ΠΥΛΩΝΑΣ 1: ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμμετοχές μπορούν να υποβάλουν όλες οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις (π.χ. υπεραγορές, αλυσίδες καταστημάτων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, δίκτυο franchise, μεμονωμένα καταστήματα κ.λπ.), ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται (π.χ. τρόφιμα, ένδυση, εστίαση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, έπιπλα, οικιακός εξοπλισμός, αυτοκίνητα, κοσμήματα, αξεσουάρ, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.). 

1.1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1.1.1 Εξαιρετική Επιχειρηματική Επίδοση. Στην έκθεση υποψηφιότητας να γίνει αναφορά σε αύξηση πωλήσεων και εσόδων, μερίδιο αγοράς, αναπτυξιακές δράσεις, κερδοφορία, καινοτομία, δείκτες ικανοποίησης πελατών, εργοδότης προτίμησης, στρατηγική ESG κ.λπ.

1.1.2 Μετασχηματισμός & Καινοτομία (νέοι τύποι καταστημάτων, καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών, νέες κατηγορίες και κανάλια κ.λπ.).

1.1.3 Εργοδότης Προτίμησης (δυνατό employer brand, ανταγωνιστικές παροχές και ωφελήματα, ανάπτυξη και αναγνώριση, δέσμευση και ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.). NEW

1.1.4 Εφοδιαστική αλυσίδα (σωστή διοίκηση του κέντρου διανομής, βέλτιστη διαχείριση αποθεμάτων, αυτοματισμών κ.λπ.).

1.1.5 Αγοραστική Εμπειρία (πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την αγοραστική εμπειρία και διευκολύνουν την αγοραστική διαδικασία).

1.1.6 Νεοφυής λιανεμπορική επιχείρηση – Newcomer. Μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και λειτουργούν από το 2020 και μετά.

1.2

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (NEW)

1.2.1 Αύξηση Πωλήσεων (για το σύνολο των κατηγοριών ή για επιμέρους κατηγορίες προϊόντων σε απόλυτους αριθμούς ή ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων, για συγκεκριμένη κατηγορία πελατών ή γεωγραφική περιοχή ή ομάδα πελατών).

1.2.2 Πωλήσεις μέσω Internet / e-Commerce (υψηλό ποσοστό πωλήσεων μέσω Internet, άμεση ή προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών πριν / μετά την πώληση, δημιουργία ψηφιακού καναλιού συμπληρωματικού στο φυσικό ή/και όχι).

1.2.3 Πωλήσεις φυσικών καταστημάτων (υψηλό ποσοστό ανάπτυξης πωλήσεων φυσικών καταστημάτων λιανικής πάσης φύσεως, π.χ. υπεραγορές, καταστήματα υπηρεσιών, προϊόντων τεχνολογίας, προϊόντων διαρκείας κ.λπ.).

1.2.4 Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών Πωλήσεων (ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του δικτύου πωλήσεων σε ένα εύρος γνωστικών αντικειμένων).

1.2.5 Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Διοίκησης Πωλήσεων (ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης και εκπαίδευσης της διοίκησης πωλήσεων σε συνδυασμό με την ανάδειξη της σχετικής ηγεσίας και προώθηση βέλτιστων πρακτικών προγραμματισμού και ελέγχου του τμήματος πωλήσεων).

1.2.6 Τμήμα Πωλήσεων της Χρονιάς. Τμήμα πωλήσεων που κατάφερε να φέρει ανάπτυξη και κερδοφορία στην εταιρεία μέσω αύξησης πωλήσεων και κερδοφορίας, αύξησης πελατών (μεριδίου αγοράς) και εδραίωσης της εμπιστοσύνης τους, εισαγωγής νέων ή βελτιωμένων προϊόντων στην αγορά, καινοτόμων μεθόδων προώθησης, ενσωμάτωσης τεχνολογίας στην προσέγγιση των πελατών, εκμετάλλευσης νέων τεχνολογιών στην πώληση και στην αγοραστική εμπειρία.

1.3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η κατηγορία επιβραβεύει τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από λύσεις που σέβονται τους φυσικούς πόρους, μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, κ.λπ. Επίσης, θα βραβευθούν μοντέλα καινοτόμων κτιριακών κατασκευών που μειώνουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις ή και αυξάνουν τις θετικές κοινωνικές τους επιπτώσεις.

1.3.1 Διαχείριση Ενέργειας / Μείωση κατανάλωσης

1.3.2 Διαχείριση Αποβλήτων

1.3.3 Ανακύκλωση

1.3.4 Δομημένο Περιβάλλον / «Πράσινα» Κτίρια

1.3.5 Εφοδιαστική Αλυσίδα

1.3.6 Άλλο

1.4

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

1.4.1 Δυναμικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αφορούν την υποστήριξη κοινωνικών ομάδων και των πρωτοβουλιών πολιτών/τοπικών κοινοτήτων με κοινωνικό περιεχόμενο ή/και την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

1.5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Βραβεύεται η λιανεμπορική επιχείρηση που αξιοποιεί καινοτόμα ψηφιακά συστήματα και προηγμένες τεχνικές διοίκησης. Επίσης, βραβεύεται η εταιρεία, η οποία αναβάθμισε την εμπειρία των καταναλωτών μέσα στο φυσικό δίκτυο με ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες πληροφόρησης και συναλλαγών, καθώς και η επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί καινοτόμες πρακτικές αξιοποίησης μαζικών δεδομένων πελατών.

1.5.1 Καινοτομία στη Διοίκηση (ανάπτυξη των πληροφοριακών & ψηφιακών συστημάτων).

1.5.2 Multichannel / Omnichannel Λιανεμπορικό Δίκτυο (ψηφιακές τεχνολογίες & υπηρεσίες πληροφόρησης και συναλλαγών).

1.5.3 CRM & Shopper Analysis.

1.5.4 Δημιουργία & Αξιοποίηση Κινητών Εφαρμογών.

1.6

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα βραβεία έχουν στόχο να αναδείξουν πρότυπα και καινοτόμα προγράμματα και εκστρατείες επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν σε διάφορα κανάλια επικοινωνίας.

1.6.1 Διαφημιστική Εκστρατεία με χρήση πολλαπλών ΜΜΕ/καναλιών επικοινωνίας.

1.6.2 Προωθητική Ενέργεια, on ή/και offline.

1.6.3 Digital Εκστρατεία.

1.6.4 Πρόγραμμα Loyalty.

1.6.5 Direct / Experiential / Live Εκστρατεία.

1.7

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τα βραβεία της κατηγορίας έχουν στόχο να αναδείξουν την καινοτομία μέσω του σύγχρονου σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, νέων υλικών και τεχνολογιών αλλά και να προβάλουν τις εξειδικευμένες ανάγκες πελατών σε προϊόντα και υπηρεσίες.

1.7.1 Πρότυπο Κατάστημα (κορυφαία έκφραση καινοτομίας και ελκυστικότητας για τον πελάτη).

1.7.2 Πρότυπο Τμήμα Καταστήματος. Οι υποψηφιότητες αφορούν σε τμήματα καταστημάτων τροφίμων (π.χ. κρεοπωλείο, τμήμα βιολογικής διατροφής κ.ά.), αλλά και σε τμήματα καταστημάτων που δεν είναι στα τρόφιμα (π.χ. τμήμα running σε κατάστημα αθλητικών ειδών).

1.7.3 Πρότυπο Πολυκατάστημα / Εμπορικό Κέντρο (σωστή διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και άλλων καινοτομιών).

1.7.4 Πρότυπο Κατάστημα Δικτύου Καταστημάτων Ευκολίας / Convenience.

1.7.5 Ανακαινισμένο Κατάστημα. Βραβεύεται προχωρημένη ανακαίνιση καταστήματος μέσω πρωτότυπης αρχιτεκτονικής σχεδίασης, εσωτερικής διαρρύθμισης κ.λπ.

1.7.6 Παραδοσιακό Κατάστημα. Βραβεύεται κατάστημα που διατηρεί στοιχεία της κυπριακής παράδοσης και έχει σταθερή παρουσία για δεκαετίες.

GRAND AWARD

Λιανεμπορική Επιχείρηση της Χρονιάς

Το βραβείο θα απονεμηθεί στη λιανεμπορική επιχείρηση, η οποία θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στον Πυλώνα 1.

ΠΥΛΩΝΑΣ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Συμμετοχές μπορούν να υποβάλουν όλες οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις (π.χ. υπεραγορές, αλυσίδες καταστημάτων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, δίκτυο franchise, μεμονωμένα καταστήματα κ.λπ.), ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται (π.χ. τρόφιμα, ένδυση, εστίαση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, έπιπλα, οικιακός εξοπλισμός, αυτοκίνητα, κοσμήματα, αξεσουάρ, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.). 

2.1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2.1.1 Εξαιρετική Επιχειρηματική Επίδοση. Στην έκθεση υποψηφιότητας να γίνει αναφορά σε αύξηση πωλήσεων και εσόδων, μερίδιο αγοράς, αναπτυξιακές δράσεις, κερδοφορία, καινοτομία, δείκτες ικανοποίησης πελατών, εργοδότης προτίμησης, στρατηγική ESG κ.λπ.

2.1.2 Επιτυχημένο Λανσάρισμα ή Επαναλανσάρισμα Προϊόντος.

2.1.3 Στρατηγικές Συνεργασίες με λιανεμπορικές επιχειρήσεις.

2.1.4. Εργοδότης Προτίμησης (δυνατό employer brand, ανταγωνιστικές παροχές και ωφελήματα, ανάπτυξη και αναγνώριση, δέσμευση και ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.). NEW

2.1.5 Ικανοποίηση Πελατών.

2.2

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (NEW)

2.2.1 Αύξηση Πωλήσεων (για το σύνολο των κατηγοριών ή για επιμέρους κατηγορίες προϊόντων σε απόλυτους αριθμούς ή ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων, για συγκεκριμένη κατηγορία πελατών ή γεωγραφική περιοχή ή ομάδα πελατών).

2.2.2 Αύξηση Εξαγωγών – Ανάπτυξη σε Διεθνείς Αγορές (για το σύνολο των κατηγοριών ή για επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, αναφορά σε γεωγραφική περιοχή ή/και διεθνή κανάλια διανομών, σε απόλυτους αριθμούς ή ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων. Επιτυχής ανάπτυξη νέας ή υπάρχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά προϊόν, κατηγορία δραστηριότητας ή/και συνολικά την εταιρεία).

2.2.3 Πωλήσεις μέσω Internet / e-Commerce (υψηλό ποσοστό πωλήσεων μέσω Internet, άμεση ή προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών πριν / μετά την πώληση, digital engagement πελατών κ.λπ.).

2.2.4 Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών Πωλήσεων (ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του δικτύου πωλήσεων σε ένα εύρος γνωστικών αντικειμένων).

2.2.5 Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Διοίκησης Πωλήσεων (ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης και εκπαίδευσης της διοίκησης πωλήσεων σε συνδυασμό με την ανάδειξη της σχετικής ηγεσίας και προώθηση βέλτιστων πρακτικών προγραμματισμού και ελέγχου του τμήματος πωλήσεων).

2.2.6 Ψηφιακή Αναβάθμιση Πωλήσεων (CRM, κινητές συσκευές, ΑΙ, VR, κ.λπ.)

2.2.7 Τμήμα Πωλήσεων της Χρονιάς. Τμήμα πωλήσεων που κατάφερε να φέρει ανάπτυξη και κερδοφορία στην εταιρεία μέσω αύξησης πωλήσεων και κερδοφορίας, αύξησης πελατών (μεριδίου αγοράς) και εδραίωσης της εμπιστοσύνης τους, αύξησης εξαγωγών, εισαγωγής νέων ή βελτιωμένων προϊόντων στην αγορά, καινοτόμων μεθόδων προώθησης, ενσωμάτωσης τεχνολογίας στην προσέγγιση των πελατών, εκμετάλλευσης νέων τεχνολογιών στην πώληση και στην αγοραστική εμπειρία.

2.3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η κατηγορία επιβραβεύει τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από λύσεις που σέβονται τους φυσικούς πόρους, μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, κ.λπ. Επίσης, θα βραβευθούν μοντέλα καινοτόμων κτιριακών κατασκευών που μειώνουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις ή και αυξάνουν τις θετικές κοινωνικές τους επιπτώσεις.

2.3.1 Διαχείριση Ενέργειας / Μείωση κατανάλωσης

2.3.2 Διαχείριση Αποβλήτων

2.3.3 Ανακύκλωση

2.3.4 Δομημένο Περιβάλλον / «Πράσινα» Κτίρια

2.3.5 Εφοδιαστική Αλυσίδα

2.3.6 Άλλο

2.4

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

2.4.1 Δυναμικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αφορούν την υποστήριξη κοινωνικών ομάδων και των πρωτοβουλιών πολιτών/τοπικών κοινοτήτων με κοινωνικό περιεχόμενο ή/και την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

2.5

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα βραβεία της κατηγορίας έχουν στόχο να αναδείξουν πρότυπα και καινοτόμα προγράμματα και εκστρατείες επικοινωνίας που έχουν υλοποιηθεί σε διάφορα κανάλια επικοινωνίας.

2.5.1 Διαφημιστική Εκστρατεία με χρήση πολλαπλών ΜΜΕ/καναλιών επικοινωνίας.

2.5.2 Προωθητική Ενέργεια στα σημεία πώλησης ή και online.

2.5.3 Digital Εκστρατεία.

2.5.4 Direct / Experiential / Live Εκστρατεία.

2.5.5 Προσαρμογή Διεθνούς Concept.

2.5.6 Καινοτόμος Συσκευασία.

GRAND AWARD

Προμηθευτής της Χρονιάς

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, η οποία θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στον Πυλώνα 2.

CONTACT US